Calitatea de membru al Asocia?iei Marketer Cub poate fi dobândit? de orice companie sau persoana fizic? care ader? la statutul ?i principiile Asocia?iei.

 

1. Asociatia Marketer Club include urmatoarele categorii de membri:

 • Membri fondatori – sunt membrii care au constituit asociatia si care au contribuit atat material cat si moral la dezvoltarea Asocia?iei;
 • Membri persoane juridice – sunt companiiile care se asociaz? cu valorile si programele initiate de catre Asocia?ia marketer Club;
 • Membri persoane fizice – sunt persoane care adera la scopul asocia?iei ?i care se implica activ in evenimentele organizate de c?tre Asocia?ie;
 • Membri de onoare – persoane fizice care sprizin? asocia?ia prin servicii excep?ionale.

Calitatea de membru persoan? juridic? ?i persoan? fizic? se acord? de c?tre Consiliul Director in urma cererii scrise (?tampilat? ?i semnat?) depus? la sediul Asocia?iei, recipe aprobat? prin majoritate simpl? (50%+1) a membrilor prezen?i în cadrul sedin?elor Consiliului Director.

Calitatea de membru de onoare se acord? de Adunarea General?, prin votul a cel putin trei p?trimi din num?rul membrilor acesteia, la propunerea unanim? a tuturor membrilor fondatori sau a Consiliului Director.

 

2. Calitatea de membru al Asociatiei Marketer Club se pierde prin:

 • Excluderea membrilor Asocia?iei care încalc? statut, regulamentele sau hotararile Consiliului Director si Adunarii Generale;
 • Neplata la timp a cotiza?iei anuale/lunare stabilite de c?tre Adunarea general?/Consiliul director;
 • Membrii fondatori ?i membrii de onoare pot renun?a voluntar print-o cerere adresat? Pre?edintelui Asocia?iei, acesta va aduce la cuno?tin?? aceast? cerere Consiliului Director ?i Adun?rii Generale. Retragerea din una din cele doua func?ii se face cu un preaviz de 30 de zile.

 

3. Retragerea din Asocia?ie se face printr-o cerere scris? adresat? Pre?edintelui Asocia?iei.

 • In cadrul sedin?elor Consiliului Director se aprob? prin majoritate simpl? (50%+1) hot?rârile de excludere sau retragere a membrilor Asocia?iei.
 • Deciziile de retragere sau de excludere aprobate de c?tre Consiliul Director se vor comunica membrilor respectivi ?i vor putea fi contestate conform condi?iilor legii si ale statutului Asocia?iei

 

4. Membrii Asocia?iei Marketer Club au urm?toarele drepturi

 • Membrii fondatori ai Asocia?iei au urm?toarele drepturi:
  • s? aleag? ?i s? fie ale?i în Consiliul Director ?i în Comisia de cenzori;
  • s? voteze in Adunarea Generala;
 • Membrii persoane juridice au urm?toarele drepturi:
  • s? beneficieze de serviciile oferite de speciali?tii Marketer Club;
  • s? beneficieze de publicitate în cadrul evenimentelor organizate de c?tre Asocia?ia Marketer Club;
  • s? propun? ?i s? participe la evenimente destinate tinerilor legate de dezvoltarea personal? ?i profesional?;
  • s? se implice activ în consolidarea rela?iilor dintre mediul universitar ?i cel de business;
 • Membrii persoane fizice au urmptoarele drepturi:
  • s? beneficize de cursurile puse la dispozi?ie de Asocia?ia Marketer Club
  • s? participe la workshopurile ?i conferin?ele organizate de c?tre Asocia?ie ?i partenerii acesteia;
  • s? fie informa?i despre oportunit??ie oferite de c?tre Membrii persoane juridice.

 

5. Membrii fondatori, membrii persoane juridice, membrii persoane fizice ?i membrii de onoare au urm?toarele responsabilit??i:

 • s? cunoasc? ?i s? respecte statutul, regulamentele ?i hot?rârile Asocia?iei Marketer Club;
 • s? sus?in? interesele Asocia?iei Marketer Club;
 • s? contribuie la realizarea obiectivelor Asocia?iei Marketer Club;
 • s?-?i îndeplineasc? obliga?iile financiare potrivit angajamentelor pe care ?i le-au asumat.