Cercetarea pentru imbunatatirea stagiilor practice

În anul 2013 Asocia?ia Marketer Club  a organizat o cercetare pe baz? de chestionar, viagra 60mg în rândul studen?ilor pentru identificarea modalit??ilor de îmbun?t??ire a stagiilor practice, cre?tere a relevan?ei activit??ilor practice pentru viitoarea carier? în marketing ?i pentru îmbun?ta?irea rela?iei cu angajatorii.

Cercetarea a vizat urm?toarele:

  1. Eficien?a modalit??ilor de informare a studen?ilor cu privire la oportunit??ile de efectuare a practicii în cadrul proiectului Comunitatea de practic?;
  2. Eficien?a modalit??ilor de identificare a unit??ilor de stagiu de practic?;
  3. Modul de derulare a stagiilor de practic?: durat?, con?inut, mod de lucru, colaborarea cu supervizorul ?i tutorele de practic?;
  4. Abilit??ile, competen?ele dobândite în urma efectu?rii stagiului de practic? la unitatea de stagiu la care a fost repartizat ?i valoarea adaugat? a stagiului;
  5. Definirea punctelor forte ?i punctelor slabe ale stagiului de practic? pe care l-au efectuat,

Principalele concluzii ob?inute în urma colect?rii ?i prelucr?rii r?spunsurilor studen?ilor au fost:

  • Cea mai credibil? surs? de informare privitor la stagiul de practic? este cea a profesorului supervizor (85% dintre responden?i fiind de acord cu aceast? variant?);
  • Sistemul de selec?ie pentru locurile de practic? din proiect a fost una corect? (peste 75 % dintre responden?i);
  • Platforma realizat? în cadrul proiectului a fost evaluat? favorabil de c?tre grupul ?int?. Principalele atribute: u?urin?a utiliz?rii platformei, timpul de înregistrare a informa?iilor în platform? au primit scoruri de peste 3 puncte din 5;
  • Cel mai deficitar punct semnalat de studen?i a fost legat de birocra?ie, iar punctul forte a fost colaborarea cu tutorele.