Anunt achizitie servicii turistice

posted in: Anunturi | 0

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA   DE SERVICII DE AGENTII DE TURISM SI SERVICII CONEXE, order cod CPV: 63510000-7 PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITA?ILOR PROIECTULUI Re?eaua de practica economica – CAREER.HUB, malady CONTRACT POSDRU/161/2.1/G/139064

 

Data publicare: 07.11.2014

Data expirare: 12.11.2014

Ora expirare: 13.00

Judet: sector 1, drugs Bucuresti

Tip contract: servicii

Durata contract: 12 luni

Valoare estimata contract: 20.000,00 lei, inclusiv TVA

Descrierea achizitiei:

Asociatia MARKETER Cub, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Mihail Moxa nr. 5-7, camera 3109, cod unic de inregistrare 17182764, in calitate de partener, implementeaza proiectul Re?eaua de practica economica – CAREER.HUB” – contract de finantare POSDRU/161/2.1/G/139064  cofinantat din Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1 – „Tranzitia de la scoala la viata activa” lanseaza, in baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013, cu modificari si completari, procedura de achizitie directa, in vederea achizitionarii de SERVICII DE AGENTII DE TURISM SI SERVICII CONEXE, cod CPV: 63510000-7  – servicii de agentii de turism si servicii conexe, pentru evenimentele prevazute a fi implementate in cadrul activitatilor proiectului, pe durata de implementare a proiectului, respectiv pana la data de 30.10.2015.

 1. Date privind achizititia publica

A.1.1: Modalitatea de achizitie aplicata:

Achizitie directa, in conformitate cu art. II al Ordinul Ministrului Fondurilor europene nr. 1120/2013.

A1.2. Achizitor:

Asociatia MARKEETR Club, cu sediul in Bucuresti, str. Mihail Moxa nr. 5-7, camera 3109, cod unic de inregistrare 17182764, tel/fax: 0729199399, pagina web: www.marketerclub.ro

Persoana de contact: Laura Elena MARINAS – coordonator, tel: 0760307712, email: laura.marinas@marketerclub.ro

Mijloace de comunicare: in scris, prin e-mail – laura.marinas@marketerclub.ro

A.1.3. Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):  12.11.2014, orele 13.00.

A.1.4. Adresa unde se primesc ofertele:  Ofertele se transmit, pe mail, la adresa: laura.marinas@marketerclub.ro.

Nota: Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de autoritatea contractanta, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.

A.2 Obiectul contractului de achizitie

A.2.1 Descriere

A.2.1.1) Obiectul achizitiei:

Servicii de organizare evenimente, inclusiv transport cazare si masa Cod CPV: 63510000-7 – servicii de agentii de turism si servicii conexe in vederea desfasurarii evenimentelor previzute in cadrul activitatilor proiectului ”Reteaua de practica economica – Career.Hub” – contract de finantare POSDRU/161/2.1/G/139064, cofinantat din Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pe durata de implementare a proiectului, respectiv pana la data de 30.10.2015”, conform specificatiilor tehnice anexate.

Cod CPV:  63510000-7

Procedura de achizitie se finalizeaza prin semnarea unui contract de prestari servicii cu ofertantul desemnat câstigator in urma acestei proceduri de achizitie directa.

A.2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achizitionate:

Conditii pentru achizitia de servicii de organizare evenimente, inclusiv transport, cazare si masa, Cod CPV: 63510000-7 – servicii de agentii de turism si servicii conexe,  pentru proiectul ”Reteaua de practica economica – CAREER.HUB” – contract de finantare POSDRU/161/2.1/G/139064:

 • Cantitatea de servicii:
  • 1 pachet complet de servicii pentru anul I ?i anul II de implementare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/139064

Nota: Achizitorul va solicita organizarea de evenimente, inclusiv transport, cazare si masa, in functie de planul activitatilor si necesitatile identificate privind organizarea acestor evenimente pentru implementarea activita?ilor proiectului, in limita bugetului alocat de 20.000,00 lei, inclusiv TVA. Comanda privind organizarea unui eveniment si pachetul de servicii penrtru evenimentul respectiv vor fi comunicate ofertantului câ?tigator cu minimum 3 zile lucratoare anterior momentului la care trebuie organizat evenimentul.  

 • Caracteristici tehnice:
  1. Serviciile solicitate vizeaza prestarea serviciilor de organizare evenimente, inclusiv transport, cazare si masa pentru echipa desemnata de partenerul 1 – Asocia?ia Marketer Club, in cadrul proiectului ”Reteaua de practica economica – CAREER.HUB, contractde finantare POSDRU/161/2.1/G/139064 ?i constau in urmatoarele tipuri de opera?iuni indivuale sau combinatie a acestora:
   • organizarea voiajului – asigurarea conditiilor de transport pe rutele indicate de achizitor. Conditiile de asigurare a transportului implica:
    • asigurarea transportului cu mijloacele de transport proprii ale operatorului economic puse la dispozitia beneficiarilor calatoriei;

sau

 • asigurarea transportului beneficiarilor cu mijloace de transport inchiriate de operatorul economic;

sau

 • asigurarea transportului cu mijloace de transport public auto sau feroviar, situatie in care operatorul economic va efectua operatiunile de rezervare a biletelor si asistenta turistica pe parcurusul calatoriei;

sau

 • asigurarea transportului cu mijloace de transport proprii ale beneficiarilor calatoriei; in acest caz, operatorul economic, situa?ie in care operatorul economic declarat câ?tigator va colecta documentele aferente transportului (bonuri fiscale, taxe de trecere a podurilor etc.) ?i va deconta cheltuielile cu combustibilul aferente deplasarii pe ruta de transport, in limita a 7,5 litri/100 km, conform predeverilor legale aplicabile.
 • organizarea sejurului – asigurarea conditiilor de cazare si asigurarea serviciilor de masa pentru echipa de implementare a partenerului 1 – Asociatía Marketer Club, in localitatile in care se efectueaza deplasarea/are loc evenimentul. Operatiunile specifice se vor materiza sub forma urmatoarelor actiuni:
  • rezervarea si asigurarea locurilor de cazare(camere single sau duble) in structuri de primire turistica de tip hotel asigurarea cazarii in unitati de cazare clasificate la maximum 3 stele, cu mic dejun inclus, cu conditia incadrarii in plafoanele valorice de cazare stabilite in Ordinul 1117/2170/2010, respectiv: 300 lei/noapte;
  • rezervarea si asigurarea serviciilor de masa pentru beneficiarii calatoriilor; asigurarea mesei se poate materializa sub forma serviciilor de catering, rezervare si asigurarea conditiilor de servire a mesei in restaurante si unitati de alimentatie publica, inclusiv prin emiterea de vouchere de masa pentru beneficiarii calatoriei.
 • servicii conexe – asigurarea salilor pentru desfasurarea evenimentelor, asigurarea materialelor necesare pentru desfasurarea evenimentelor;
 • asistenta si alte servicii pentru organizarea evenimentului, daca este cazul. .
 1. Evenimentele vor fi organizate la regiunea Sud Est, in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/1390644, implementat de Asociatia Marketer CLUB in calitate de partener; pot fi or
 2. Serviciile de organizare evenimente, inclusiv transport, cazare si masa, Cod CPV: 63510000-7 – servicii de agentii de turism si servicii conexe, vor fi prestate de catre un operator economic specializat in domeniu;
 3. Serviciile de organizare evenimente, inclusiv transport, cazare si masa, Cod CPV: 63510000-7 – servicii de agentii de turism si servicii conexe, vor fi prestate pe durata de 12 luni incepând de la data intarii in vigoare a contractului, dar nu mai târziu de 30.10.2015, data de finalizare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/139064.

 

 • OBLIGATIILE CARE REVIN VIITORULUI PRESTATOR:
 1. Ofertantul castigator, viitor prestator, are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
 2. Ofertantul castigator, viitor prestator, trebuie sa execute serviciile solicitate cu personal calificat.
 3. In cazul in care ofertantul devenit castigator NU isi va putea onora obligatiile asumate cu privire la prestarea serviciilor, achizitorul are dreptul de a achiziitona serviciile respective de la alti prestatori, iar ofertantul castigator va suporta prejudiciul creat achizitorului, respectiv diferenta intre noul pret la care sunt achiziitonate serviciile si pretul prevazut in contractul de prestari servicii incheiat in urma procedurii de negociere.
 4. Achizitorul NU va fi responsabil pentru eventualele costuri suplimentare generate ofertantului castigator, devenit prestator, de preluarea unor instructiuni suplimentare de la beneficiarii serviciilor, suplimentare fata de serviciile prevazute in contractul de achizitie, direct de catre personalul de deservire sau alti reprezentanti/categorii de presonal/preupusi ai viitorului prestator.
 5. Ofertantul castigator, viitor prestator, are obligatia sa anunte achizitorul, in scris, in cel mai scurt timp, despre orice schimbari neprevazute ce s-ar putea ivi, inaintea sau in timpul executarii contractului..
 6. Ofertantul castigator, viitor prestator, se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, de natura provizorie si / sau definitiva, cerute de si pentru contract.
 7. Ofertantul castigator, viitor prestator, este raspunzator pentru siguranta tuturor operatiunilor si a metodelor de prestare utilizate precum si pentru calificarea (atestarea) profesionala a personalului folosit pe toata durata contractului.
 8. Ofertantul castigator, viitor prestator, are obligatia sa utilizeze, pe perioada de derulare a prezentului, numai personal specializat si atestat, care poseda competente certificate si experienta in domeniu, pentru defasurarea activitatii cu achizitorul.
 9. Ofertantul castigator, viitor prestator, este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor, in conformitate cu graficul de prestare ce va fi convenit prin viitorul contract de prestari servicii.
 10. Ofertantul castigator, viitor prestator nu va putea anula prestatiile comandate ferm de catre achizitor, din proprie initiativa, fara o justificare temeinica si fara o informare scrisa prealabila primita de la acesta. Exceptie fac eventuale cazuri de forta majora sau fortuite, ce vor fi anuntate, in scris, achizitorului, imediat ce se vor produce, dar nu mai târziu de o zi lucratoare de la ivirea evenimentului neprevazut. In cazul in care ofertantul castigator, viitor prestator va anula, total sau partial, prestatiile comandate ferm de catre achizitor, fara o justificare temeinica, insotita de o instiintare scrisa prealabila a acestuia, achizitorul va percepe penalitati si/sau daune-interese acestuia.
 • CERINTE DE FACTURARE SI PLATA
 1. Plata contravalorii serviciilor prestate se va realiza, numai la prezentarea, in doua exemplare, a urmatoarelor documente justificative ale prestarii, complet si corect elaborate:
 2. a) factura fiscala de prestari de servicii – va contine urmatoarele informatii:
 • denumirea serviciilor;
 • M. = serviciu (serv.)
 • valoarea fara TVA a serviciilor prestate (in Lei);
 • TVA aferent valorii (in lei);
 • valoarea cu TVA a serviciilor prestate (in Lei).
 1. b) devizul-anexa la factura fiscala de prestari de servicii, care va contine numarul de persoane si operatiunile pentru care au fost solicitate ?i prestate serviciile care fac obiectului contractului rezultat in urma finalizarii prezentei proceduri.
 2. Factura fiscala va emisa dupa prestarea integrala a serviciilor prevazute in contractul de achizitie publica si va avea inscrise, in mod obligatoriu, si urmatoarele elemente: denumirea si codul proiectului, numarul si data incheierii contractului, precum si codul SMIS, informatii ce vor fi comunicate de Achizitor dupa semnarea contractului..
 3. Plata se va face prin virament in contul operatorului economic, in termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii si receptia serviciilor prestate.

A.2.1.3) Durata contractului de prestari servicii:

Maximum 12 (douasprezeceluni) luni incepând de la data intrarii in vigoare a contractului, fara a depasi 30.10.2015.

A.2.1.4) Valoare estimata contract: 20.000,00 lei, inclusiv TVA, respectiv 16.129,00 lei fara TVA

A.2.1.5) Achizitia de de servicii de agentii de turism si servicii conexe  pentru  evenimentele organizate in cadrul  activitatilor proiectului ”Reteaua de practica economica – CAREER.HUB” – contract de finantare POSDRU/161/2.1/G/139064 NU este organizata pe loturi. NU se accepta oferte partiale. NU se accepta oferte alternative.

 1. Metodologia de atribuire

B.1 Modalitatea de achizitie

Atribuirea se face prin achizitie directa, in conformitate  cu prevederile cap II al Ordin MFE 1120/2013.

B.2 Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor câstigatoare este pretul cel mai scazut, respectiv comisionul del mai redus ofertat de operatorii economici participanti. Adjudecarea se va face in baza criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”, cu conditia incadrarii valorii ofertei (calculata in lei, fara TVA)  pentru cantitatea de servicii care face obiectul prezentei achizitii publice in bugetul maxim estimat de achizitor.

Nota: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut .In situatia in care egalitatea persista, se  va resolicita respectivilor ofertanti, de cate ori va fi cazul, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, pana in momentul in care se va obtine departajarea intre ofertanti pe baza criteriului propus.

B.3 Documente care vor fi prezentate de ofertanti:

 Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:

 1. Document edificatoare din care sa rezulte ca:
 • domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
 • nu se afla in procedura de insolventa conform Legii nr. 85/2006.
 1. Autorizari – Licen?a de turism – pentru servicii prestate in domeniul turismului intern ?i international, eliberata de Autoritatea Na?ionala pentru Turism – Direc?ia Generala de Autorizare – in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in copie lizibila cu men?iunea “conform cu originalul”.

 

 1. Propunerea tehnica:

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza a fi prestate cu specificatiile tehnice solicitate de achizitor. Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a serviciilor, ofertantii vor trebui sa  demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice solicitate de Achizitor. Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caracteristicile mentionate in specificatiile tehnice pentru serviciile pentru care ofertantul depune oferta. Nu se accepta oferte partiale.

 1. Oferta financiara:

Propunerea financiara  va cuprinde urmatoarele documente:

 • Formular de oferta (formular nr. 1 din sectiunea Formulare) – original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia.

Pretul include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre prestator in conditiile de prestare prevazute in prezentul anunt si caietul de sarcini.

Neprezentarea acestor documente poate duce la descalificarea ofertantului fara a fi posibila completarea ulterioara a documentatiei.

 

B.4. Prezentarea ofertei

B.4.1) Limba de redactare a ofertei – Româna.

B.4.2) Perioada de valabilitate a ofertei – 30 de zile de la data limita de depunere.

B.4.3) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare) si a documentelor de calificare

Oferta se va transmite pe email, la adresa laura.marinas@marketerclub.ro sau in plic la sediul Asociatiei Marketer Club.

Data limita pentru depunere a ofertei si a documentelor ce insotesc oferta:  12.11.2014, ora 13.00.

B.5.4) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de achizitor conform prevederilor legale.

Achizitorul nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa decât cea stabilita in anuntul sau invitatia de participare. Oferta care este primita dupa expirarea termenului limita pentru depunere, se pastreaza nedeschisa la sediul achizitorului.

B.4.6) Solutionarea contestatiilor

In situatia in care operatorii participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei.

Termenul de depunere al contestatiei este de o zi incepând cu ziua urmatoare publicarii anuntului de atribuire. Contestatia se depune pe email, la adresa laura.marinas@marketerclub.ro

Contestatia va fi solutionata de catre o comisie desemnata de achizitor, iar decizia va fi comunicata contestatorului.

B.4.7) Precizari finale

Nu se solicita garantie de participare la procedura. Nu se solicita garantie de buna executie.

 1. Informatii suplimentare

C.1. Ofertantii interesati sa obtina informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, precum si cei care doresc sa solicite documentatia  de atribuire o pot face contactând Achizitorul la urmatoarele date de contact:

 

Persoana de contact: Laura Elena  Marinas, coordonator partener

Email: laura.marinas@marketerclub.ro

Telefon: 0760307712

C.2. Sursa de finantare: fonduri europene nerambursabile. Achizita este realizata in cadrul contractului de finantare POSDRU/161/2.1/G/135255, cofinantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

Aprobat,

Presedinte Asociatia Marketer Club

 

Intocmit  
Ec. dr. Laura Elena MARINAS, coordonator partener